Wat is Wetenschap, Natuur en Technologie?

  • 3x film kennismaking met wetenschap, natuur en technologie.


Daaronder:

  • bouwstenen (websites met lesmateriaal) waarmee u de leerlijn verder kunt vormgeven of fine-tunen.
  • de koppeling kerndoelen 'Mens en natuur' onderbouw voortgezet onderwijs

Wetenschap, onderzoeken

Vanaf 4.49sec Neil Armstrong over 20e en 21eeuw

Neil Armstrong "We hebben verkeerde dingen gedaan met onze planeet maar ik ben ervan overtuigd dat we de technologie hebben om alle problemen ook weer op te lossen en we moeten ons vooral daarop concentreren. We staan op een kruispunt in de geschiedenis, een kruispunt tussen oude en nieuwe duurzame technologie".

ESA “Biggest problem of success is that it looks easy.”

“Scientists had the vision, engineers made it possible.”

Natuur, duurzaamheid

Sir Richard Attenborough (bioloog en documentairemaker)

"De afgelopen 50 jaar is de wereldbevolking verdubbeld en biodiversiteit met 60% afgenomen. Nooit is het belangrijker geweest om te begrijpen hoe de natuur werkt en hoe we haar kunnen helpen."


Technologie, ontwerpen, maken

Steve Wozniak (co-founder Apple) ''Je doet niet dezelfde dingen beter, je doet dingen op een heel andere manier''

"Make a small person powerfull''

"Maak het gebruik makkelijker''

''Ik wilde de beste ingenieur ter wereld worden. Niet voor het geld, niet voor de titel, maar voor het gevoel. Wanneer iets lukt, voel je je goed in je hoofd. Die interne beloning is de beste motivatie.''

"Ontdek dingen waar je je goed bij voelt'

Bouwstenen voor de leerlijn WNT

Wetenschap, onderzoeken

Proefjes doen of onderzoek doen in de schoolomgeving aan het weer, de waterkwaliteit of biodiversiteit. Leerlingen op de basisschool maken met de weermetingen een weerbericht, zeggen iets over de waterkwaliteit of leren welke soorten er voorkomen in de omgeving. Door zelf onderzoek doen ontdekken leerlingen dat er iets te meten en te ontdekken valt. Leerlingen leren wat objectief onderzoek is en leren hoe wetenschappers onderzoek opzetten.

Zelf onderzoek doen

www.proefjes.nl Proefjesboek en website waarmee leerlingen thuis een proefje kunnen voorbereiden en in de klas presenteren.

Boek 'Leidraad onderzoekend leren' (jan 2019) Dit boek biedt een leidraad voor leraren die een project onderzoekend leren willen uitvoeren in de bovenbouw van de basisschool. Op www.wetenschapdeklasin.nl van het Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit (WKRU) zijn alle materialen te vinden die door het WKRU ontwikkeld zijn om onderzoekend leren in de klas te stimuleren.

www.uu.nl/sites/default/files/wkuu_tools4_over_stromingen.compressed.pdf TOOLS: onderzoek naar stroming. En / of bedenk zelf met behulp van het vragenmachientje een goede onderzoeksvraag. Groep 5-8.

www.smartkidslab.nl Bouw een meetinstrument, meet aan water, geluid, aarde en lucht en zet het op de kaart. Groep 5-8.

https://wow.knmi.nl/ Jouw weermetingen op de kaart! Groep 5-8.

www.slimlerenleren.nl Uitdagend lesmateriaal voor hoogbegaafde leerlingen.

Natuur, duurzaamheid

Natuur is expliciet genoemd in het rijtje wetenschap, natuur en technologie omdat we zuinig moeten zijn op de aarde. Op de basisschool werken leerlingen in de schooltuin. Prettig om buiten in de natuur actief te zijn en zo leren kinderen de natuur waarderen zodat ze er nu en later ook beter zorg voor kunnen dragen.

Ook in de klas maken kinderen kennis met ecosystemen, etc. In lessen Designathon maken leerlingen het verschil, worden het 'changemakers' net als bij ecoschools waar leerlingen in een leerlingenraad samen bedenken hoe ze de eigen school groener en duurzamer maken. 'Student-led-change' wordt dat genoemd.

Onderzoek naar trekvogels

www.natuurentechniek.nl/birdtracking Op reis met trekvogels (birdtracking) Leerlingwerkboekje, powerpoint en leerkrachthandleiding. Twee lessen voor groep 6, 7 en 8 geven zicht op wat een ecosysteem is en hoe daar onderzoek wordt gedaan.


Duurzaamheid

www.designathon.nl Leerlingen verzinnen, ontwerpen, bouwen en presenteren oplossingen rondom duurzaamheidsvraagstukken zoals mobiliteit, voedsel, water, afval en ons plastic probleem.

www.eco-schools.nl/ Internationaal keurmerk voor duurzame scholen.

Dag van de Duurzaamheid


Ruimte en ruimtevaart

www.e-nemo.nl/nl/scholen/primair-onderwijs/lesmateriaal/lesmateriaal/ruimtevaart-en-sterrenkunde Lesmateriaal 'Ruimteschip Aarde' bestaat uit een startles 'Retourtje ruimte' en drie modules: Mens & aarde, Alles wat leeft en Weer & klimaat.


Duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's)

https://lvdo.nl/ Leren voor Duurzame Ontwikkeling

https://lerenvoormorgen.org/leren-voor-morgen/po Leren voor Morgen

Technologie, ontwerpen, maken

Bij technologie gaan het om toepssingen. Door ontwerpen en echt maken worden er eisen aan het eindproduct gesteld. Er is niet een manier om het aan te pakken, dat is aan de leerling. Zo wordt gewerkt in projecten en uitdagingen waarbij meerdere oplossingen mogelijk zijn en 21e eeuwse vaardigheden verder ontwikkeld worden. Bij WNT-onderwijs draait het dus om vergroten van kennis en vaardigheden maar vooral om het bevorderen van een onderzoekende houding en vergroten van 21e eeuwse vaardigheden.

Spelend leren en ontwerpen in de onderbouw

www.iederkindeentalent.nl/downloads/inspiratiemap.pdf Wetenschap en technologie met kleuters! 40 activiteiten in de inspiratiemap ‘Onderzoekend en ontwerpend spelen’.

http://wetenschapentechnologie.slo.nl/ o.a. Ontwerp en bouw je eigen dierentuin, groep 1-3.

https://ootechniek.nl/ Uitdagingen 1-2, 3-4 onderzoeken en ontwerpen

www.natuurentechniek.nl Maaklab onderbouw Daltonschool Neptunus.


Ontwerpen en onderzoeken in midden- en bovenbouw

www.maakkunde.nl Er zijn 10 thema's waarmee je in de klas aan de slag kunt. Ieder thema heeft een module voor groep 1 tot en met 4 en een voor groep 5 tot en met 8.

https://digitalartlab.nl/projecten/heboconHebocon In deze robotwedstrijd met 'crappy robots' krijg je strafpunten voor high-tech gebruik.

https://ootechniek.nl/ Uitdagingen 5-6 en 7-8 onderzoeken en ontwerpen

Maakonderwijs (Maker Education)

www.abcmaken.nl Kinderen willen maken in het onderwijs. En dat wil ABC van het maken op een positieve manier stimuleren.

http://makered.nl/

www.fabklas.nl Leerlingen van 2 mavo tot 6 vwo kunnen in de Fabklas werken aan een opdracht of zelf bedenken wat ze willen maken.

www.natuurentechniek.nl Leerlingen groep 5 t/m 8 bedenken in de Makerklas op Daltonschool Neptunus wat ze willen maken. Een keer per maand ook na schooltijd op de Makermaandagmiddag.

Leren programmeren

https://scratch.mit.edu Creatief met de computer.

www.csunplugged.nl Informatica zonder draadjes.

www.expeditiemicrobit.nl Digi-klooikoffer via conrad.nl inclusief boekje met introductielessen expeditie microbit.

www.skillsdojo.nl Instructiefilmpjes, oa Micro:bit

www.natuurentechniek.nl/programmeren (groep 1-8)

www.kleutersdigitaal.nl

Koppeling met kerndoelen 'Mens en natuur' onderbouw voortgezet onderwijs

De volgende acht kerndoelen bestrijken een groot inhoudelijk terrein, gericht op natuurwetenschappelijke, technologische en zorggerelateerde onderwerpen. Deze kerndoelen geven in globale termen aan waar het daarbij om gaat: een onderzoekende houding ten opzichte van de natuur, herkennen van samenhangen en wisselwerkingen, verbinden van theorieën en modellen met praktisch werk en waarneming, bevorderen van duurzaamheid. Het begint bij vragen stellen (28, 31) en gaat via de benadering van sleutelbegrippen (29, 30) naar kerndoelen waarin meer specifieke onderwerpen en vaardigheden worden genoemd (32 t/m 35).

Wetenschap, onderzoeken

28. De leerling leert vragen over natuurwetenschappelijke, technologische en zorggerelateerde onderwerpen om te zetten in onderzoeksvragen, een dergelijk onderzoek over een natuurwetenschappelijk onderwerp uit te voeren en de uitkomsten daarvan te presenteren.

29. De leerling leert kennis te verwerven over en inzicht te verkrijgen in sleutelbegrippen uit het gebied van de levende en niet-levende natuur, en leert deze sleutelbegrippen te verbinden met situaties in het dagelijks leven.


32. De leerling leert te werken met theorieën en modellen door onderzoek te doen naar natuurkundige en scheikundige verschijnselen als elektriciteit, geluid, licht, beweging, energie en materie.

Natuur, duurzaamheid

30. De leerling leert dat mensen, dieren en planten in wisselwerking staan met elkaar en hun omgeving (milieu), en dat technologische en natuurwetenschappelijke toepassingen de duurzame kwaliteit daarvan zowel positief als negatief kunnen beïnvloeden.

31. De leerling leert onder andere door praktisch werk kennis te verwerven over en inzicht te verkrijgen in processen uit de levende en niet-levende natuur en hun relatie met omgeving en milieu.

34. De leerling leert hoofdzaken te begrijpen van bouw en functie van het menselijk lichaam, verbanden te leggen met het bevorderen van lichamelijke en psychische gezondheid, en daarin een eigen verantwoordelijkheid te nemen.

35. De leerling leert over zorg en leert zorgen voor zichzelf, anderen en zijn omgeving, en hoe hij de veiligheid van zichzelf en anderen in verschillende leefsituaties (wonen, leren, werken, uitgaan, verkeer) positief kan beïnvloeden.

Technologie, ontwerpen, maken

33. De leerling leert door onderzoek kennis te verwerven over voor hem relevante technische producten en systemen, leert deze kennis naar waarde te schatten en op planmatige wijze een technisch product te ontwerpen en te maken.